Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Harka nőtt, a vízhálózat nem

Negyven éves vezeték szolgálja ki a csaknem megháromszorozódott lakosságot.
Hirdetés
Hirdetés

Harka vízellátása az egész települést érintő kérdés - szögezi le Duschanek Péter polgármester a legelején. A település vezetőjét és a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját az Alpesi Lakóparkban kialakult anomáliákról kérdeztük, válaszukat - Rádonyi László kérésére - változtatás nélkül közöljük. A témában több olvasó is megkereste már az enyugatot, egyikük kis magyar abszurd drámának nevezte a történteket. De az előzmények messzire nyúlnak...

Duschanek Péter polgármester a következő nyilatkozatot adta megkeresésünkre:

- Hazánkban az ezredforduló előtt jellemzőbb volt a vidéki lakosság urbanizációja, azonban Harkán már a 90-es évektől kezdve fokozatosan nő a lakosságszám, köszönhetően a város és az osztrák határ közelségének, valamint a festői természeti környezetnek. A vízhálózatunk az 1980-as években készült, akkor Harka lakossága 905 fő volt. Ma, 2020-ban ez a negyven éves vezeték szolgál ki 2800 lakost, és további létszámnövekedés várható.

Egy település életében örvendetes, ha növekszik a lakosságszám, hiszen így többek között az óvoda és iskola üzemeltetése hosszú távon megalapozott. Ugyanakkor elengedhetetlen az élethez szükséges infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések közé tartozik az utak, járdák mellett a települést ellátó vízgerinc bővítése is.

Az októberi választásokkal teljes létszámában megújult képviselő-testület gőzerővel dolgozik azon, hogy Harka infrastruktúra-fejlettsége elérje a lakosságszám által indokolt mértéket. Az idei évben megépült közel 2,5 km útszakasz, kijavítottunk 200 m2 kátyút és felújítunk 300 fm járdát. Szintén ebben az évben már lefektetésre került hozzávetőleg 600 m csatorna, és folyamatban van 600 m vízvezeték-hálózat elkészítése.

A települést ellátó 40 éves vízvezeték cseréje mára megkerülhetetlen tényezővé vált. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy településünk teljesítőképességénél nagyságrendekkel nagyobb költségű beruházáshoz kellő óvatossággal, de rendíthetetlen szándékkal szükséges hozzáállni.

A Soproni Vízművel havi rendszerességgel egyeztetünk, közösen keressük a legjobb megoldást. A távvezeték bővítésében szintén érdekelt Sopront vezető polgármesterrel, Farkas Cipriánnal is folytattunk egyeztetéseket. Megnyugtató, hogy az érintett felek az ivóvíz kapacsitásbővítésében is azonos nevezőn állnak.

Annak ellenére, hogy a koronavírus járvány jelentősen átrajzolta életünket és lehetőségeinket, napirenden tartjuk a megoldandó feladatot. Célunk, hogy még ebben az évben kirajzolódjon egy olyan megoldás, ami a település megfelelő vízellátását hosszú távon biztosítja.

A vízművel kötött megállapodás értelmében, a meglévő fogyasztók védelme érdekében, pillanatnyilag vízóra felszerelése nem lehetséges. Ugyanakkor a telkekre a dugós vízbekötés kivitelezése engedélyezhető, így amint az lehetségessé válik, a vízóra igénylését követően már földmunka és komolyabb nehézségek nélkül lehet majd új fogyasztóként csatlakozni a hálózathoz.

Sajnálatos tény, hogy többen úgy vásároltak ingatlant, és kezdtek építkezésbe, hogy az ingatlanok közműellátottsága hiányos volt. Ráadásul a múlt évben jó ideig stagnáló beruházás miatt a lakók bizalma is jelentősen csökkent.

Szerencsére az új képviselő-testület döntésének köszönhetően előállhatott az az állapot, hogy a vállalkozó megvásárolta a szükséges anyagokat, és megkezdte a munkát. Mára a még hiányzó csatorna szakasz 80%-a elkészült, és a hiányzó vízhálózat anyagszükséglete is szállítás alatt áll. A csatorna fektetését követően a vízvezeték is föld alá kerül az érintett utcákban, hogy amint műszakilag lehetséges, a fenti feltételek mellett a vízórák is igényelhetőek legyenek.

Az ivóvíz és csatorna rendszer kapacitásának a kívánatosra történő bővítéséig képviselő-testületünk nem tervez újabb ingatlan fejlesztési beruházásokat támogatni.

Harka 2000-ben és 2019-ben
Google Earth

Rádonyi László, a Vízmű vezérigazgatója:

A Soproni Vízmű Zrt., mint víziközmű-szolgáltató több okból sem érzi főszereplőjének magát ebben az ”kis magyar abszurd drámában”.
 • Régóta ismeri a fennálló problémát,
 • eddig is megtett mindent, hogy a probléma megoldódjon (később részletezve),
 • mint a település víziközmű szolgáltatója a tulajdonos önkormányzatok által számunkra átadott víziközműveket üzemelteti,
 • az üzemeltetés során a település generális érdekeit kell, hogy figyelembe vegye és nem csak a település bizonyos részeire kell az ellátás során figyelemmel lennie.

És akkor egy rövid történeti áttekintés Harka vízellátásáról:

 • Harka – Sopron környékének egyik legdinamikusabban fejlődő községe. Lakossága a 2004-ben számlált 1553 főről 2019-re 2747 főre nőtt és a jelenlegi szabályozási terv alapján mintegy 3200-3400 főre nőhet néhány éven belül. Ez a bővülés szükségszerűen maga után vonja az infrastruktúra fejlesztésének igényét is.
 • Harkát a Soproni Vízmű Zrt. látja el ivóvízzel és vezeti el a településen keletkező szennyvizeket.
 • A Sopront Harkával összekötő ivóvíz vezeték 1980-ban került üzembe helyezésre és kapacitása nem elegendő a megnövekedett vízigények biztosítására. (a napi vízfelhasználás 2010 óta több mint 50%-kal nőtt).
 • A megnövekedett vízfelhasználás miatt a település magasabb részein (melyek nem egyeznek meg a levélben jelzett Alpesi-lakópark területével) a - vízfelhasználással négyzetesen növekedő - hálózati nyomásveszteségek következtében a településen egyes időszakokban nem biztosítható a jogszabály szerinti minimális 1,5 bar csatlakozási nyomás.
 • A település vízellátását 2600 m hosszú – a jelenlegi ellátó vezetékkel azonos nyomvonalon fektetett és az NA 150 méretről NA 200 méretre felbővített – vízvezeték fektetésével lehetne hosszú távon megoldani, melynek kalkulált költsége 160 000 000,- Ft + ÁFA. A távvezeték terveit társaságunk elkészítette és rendelkezünk vízjogi létesítési engedéllyel is.

Röviden az Alpesi-lakópark vízellátásáról és szennyvíz elvezetéséről:

 • A Nap-hegy utca egy része rendelkezik vízellátással és szennyvízelvezetéssel, melyet üzemeltetésre a Szolgáltató átvett az Önkormányzattól.
 • A Lőtér utca Nap-hegy utca utáni része és az Ezüst-hegy utca rendelkezik vízellátással, melyet üzemeltetésre a szolgáltató átvett az önkormányzattól.
 • A Nap-hegy utca Alpokalja utca felőli szakasza, a Lőtér utca, valamint az Ezüst-hegy utca szennyvízelvezető vezetéke jelenleg még kivitelezés alatt van és a Kivitelező köteles annak elkészülte után - a törvényi előírásoknak megfelelően – Harka Önkormányzatának tulajdonába átadni, hogy társaságunk azokat üzemeltetésre átvegye. Természetesen a Soproni Vízmű Zrt. a vezetékhálózat műszaki átadása során megvizsgálja az elkészült közművek műszaki állapotát (nyomáspróbák, csatornák kamerás ellenőrzései stb.), és csak olyan közművek tulajdonba vételét javasolja az önkormányzatnak, melyek állapota megfelel a műszaki előírásoknak és üzemeltetésre alkalmasak. Minderre eddig nem került sor.
 • Az Alpokalja utcában lévő ingatlanok vízellátását a Kivitelező a Nap-hegy utca 21. szám alatti ingatlanról kiépített vízvezetékkel oldotta meg. Az elkészült vezetéknek sem anyagát, sem méretét, sem nyomvonalát nem egyeztette sem az önkormányzattal, sem a Soproni Vízmű Zrt.-vel, így az egy illegálisan megépült vezeték, melyet társaságunk nem engedélyezett és természetesen nem üzemeltet, továbbá az azon szolgáltatott víz minőségéért sem vállal felelősséget.
 • Időközben – az önkormányzat és a szolgáltató ösztönzésére – a hiányzó utcaszakaszok tervei is elkészültek és kivitelezésük is folyik. Az engedélyező hatóság hozzájárult ahhoz, hogy az utak burkolatának elkészíthetősége érdekében valamennyi ingatlan bekötő vízvezetéke is elkészüljön, de a bekötővezetékek kerüljenek ”ledugózásra”.
 • Amennyiben a hiányzó közművek minősége megfelelő lesz és azokat Harka Önkormányzata tulajdonába vette, akkor társaságunk azokat üzemeltetésre átveszi.
 • A község területén lévő nyomásproblémák nem az Alpesi-lakópark területén, hanem a település Sopron felőli végén - legmagasabb részén lévő utcákban (Soproni utca, Patak utca, Mező utca, Szőlőskert utca, Gyopár utca) – jelentkeznek.

Tekintettel arra, hogy a vezeték rekonstrukciójához szükséges források nem állnak rendelkezésre, Harka Önkormányzata még 2019 augusztusában megkereste a Belügyminisztériumot, segítséget kérve a pénzügyi forrás előteremtéséhez. A Belügyminisztérium szintén forráshiányra hivatkozva elutasította a település kérését azzal, hogy egyedi támogatásra akkor van lehetősége, ha arra a költségvetés maradványai lehetőséget teremtenek.

A vezetékbővítés lehetőségének hiányában az önkormányzat és a szolgáltató áthidaló megoldásokat keresett és teljes egyetértésben az alábbi döntéseket hozta:

 • Harka településen új vízhálózat bővítése (kivéve az Alpesi Lakópark III. ütem vízhálózat bővítésének befejezése dugós bekötések kiépítésével) nem lehetséges. Tervek nem hagyhatók jóvá.
 • Új vízbekötés kiépítése kizárólag dugós bekötésként lehetséges. Tervek csak ezzel összhangban hagyhatók jóvá.
 • Önálló, valamint iker-vízmérő felszerelése, illetve mérők dimenziónöveléssel történő cseréje nem engedélyezett.
 • Mellékmérő felszerelés engedélyezett.
 • Ugyanakkor a szolgáltató javasolta az önkormányzatnak a településen az év meghatározott szakaszában és napi időkorlátok között locsolási tilalom bevezetését. Amennyiben a település lakói jogkövető magatartást tanúsítanak, úgy a legmelegebb napokban sem számolunk nyomásproblémával a településen.

Az önkormányzatnak és a szolgáltatónak érdeke mind a meglévő, mind az új felhasználói szolgáltatási igényeknek való megfelelés, de az új igények kielégítése nem jelentheti a szolgáltatás minőségének romlását a régebbi ellátási területeken. Sem a közművek tulajdonosán – Harka Önkormányzatán – nem lehet számon kérni, hogy üzemeltetésre nem alkalmas közműveket vegyen tulajdonba, sem a szolgáltatón, hogy üzemeltetésre át nem adott vezetékeken végezzen víziközmű-szolgáltatást.

Jómagam is többször személyesen tárgyaltam Harka polgármesterével, önkormányzati képviselőkkel és természetesen a lakóparkban lakókkal is.

Véleményem szerint a (olvasói) levélben mellékszereplőként említett Alpesi Lakópark Kft. a történet főszereplője és a statisztaként megjelölt gyanútlan, félrevezetett harkai telektulajdonosok is fontos szereplői ennek a „kis magyar abszurd drámának”.

Szolgáltatóként ezután is minden segítségünket megadjuk Harka Önkormányzatának a település vízellátási problémáinak mielőbbi megoldásához. -mondta el Rádonyi László.
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is facebook messengeren ide kattintva vagy emailben: jelentem@enyugat.hu

Kérjük válasszon:

Hozzásszólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Hírek

Hirdetés